وظایف کمیته

1-بررسی و شناسایی زمینه ها، فرصت ها ،موانع، چالش ها و راهکارهای توسعه نوآوری در استان

2- ارزیابی طرح ها و برنامه های مرتبط با نوآوری(ارجاعی از سوی دبیرخانه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

3-ارائه خدمات مشاوره تخصصی در زمینه نوآوری در حوزه های مختلف