دانشگاه هرمزگان
EnAr

نشریات دانشگاه

نشریه علمی بوم شناسی آبزیان
مدیر مسؤول: دکتر مرتضی یوسف زادی
نشریه پژوهش های فرسایش محیطی
مدیر مسؤول: دکتر احسان کامرانی
دو فصل نامه ادبیات روایی
مدیر مسؤول: دکتر اسدالله نوروزی
دو فصل نامه مشارکت و توسعه اجتماعی
مدیر مسؤول: دکتر هدایت الله نیکخواه
1   1
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 665