دانشگاه هرمزگان
EnAr

تازه‌های نشر

تازه‌های نشر 💠 ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺠﺮﻡ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ

تازه‌های نشر


💠 ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺠﺮﻡ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ

◀️ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﻘﻮﻕ فعالیت‌های ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﯾﻦ تلاش‌ها، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺠﺮﻡ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﺮﺧﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﮐﺘﺎﺏ یادشده ﺍﺛﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۲۶ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ مرکز نشر ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۷ ﮐﺸﻮﺭ می‌باشد.

روابط عمومی دانشگاه هرمزگان

2   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 191
captcha